پایگاه فعالیت تابستانه دبیرستان شروع شد.

/
به منظور رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان و استمرار فعالیت آم…

پایگاه فعالیت تابستانه ابتدایی شروع شد.

/
به منظور رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان و استمرار فعالیت آم…