تابلو اعلانات کلاس زبان

برنامه هفتگی

پیش دبستان و دبستان هاجر با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آآموزان داشته باشد

پیش دبستان و دبستان هاجر با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آآموزان داشته باشد

کلبه آموزش
  1. پیش دبستان و دبستان هاجر با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آآموزان داشته باشد
  2. پیش دبستان و دبستان هاجر با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آآموزان داشته باشد
مطالب خواندنی اولیا
  • پیش دبستان و دبستان هاجر با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آآموزان داشته باشد
  • پیش دبستان و دبستان هاجر با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آآموزان داشته باشد
  • پیش دبستان و دبستان هاجر با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آآموزان داشته باشد
گزارش هفتگی

پیش دبستان و دبستان هاجر با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آآموزان داشته باشد

پیش دبستان و دبستان هاجر با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آآموزان داشته باشد

فعالیت های کلاس زبان

/
در هفته های اخیر شاهد فعالیت دو چندان دانش آموزان در بخش زبان بودیم…

کلاس زبان

دانش آموزان و اولیاء گرامی کلاس زبان

پیش دبستان و دبستان هاجر با بهره گیری از کادر آموزشی مجرب توانسته تاثیر بسیا مثبتی در رشد و ارتقای اخلاقی دانش آموزان داشته باشد