کادر آموزشی مجتمع فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

ما رویاهایتان را به واقعیت تبدیل میکنیم

مریم سعیدی

مریم سعیدی

آموزگار پیش دبستان
مریم سخاء

مریم سخاء

آموزگار پایه اول
مینا زنجانی

مینا زنجانی

آموزگار پایه اول
خانم کرمی

خانم کرمی

آموزگار پایه دوم
سعیده اکبری

سعیده اکبری

آموزگار پایه سوم
فاطمه رضاعلی

فاطمه رضاعلی

آموزگار پایه سوم
ملوک صالح زاده

ملوک صالح زاده

آموزگارپایه چهارم
راضیه عزیزی

راضیه عزیزی

آموزگار پایه پنجم و ششم
رضوان السادات بی بی شهربانویی

رضوان السادات بی بی شهربانویی

آموزگار پایه پنجم و ششم
الهه توکلی

الهه توکلی

آموزگار هنر دبستان
آزاده گل بابا

آزاده گل بابا

آموزگار زبان