• دستگاه حضور و غیاب الکترونیکی پیشرفته

  دستگاه حضور و غیاب الکترونیکی پیشرفته

 • سایت اینترنتی فعال-اختصاص پنل کاربری برای دانش آموز و اولیا

  سایت اینترنتی فعال-اختصاص پنل کاربری برای دانش آموز و اولیا

 • استفاده از سیستم ارتباط با اولیا و دانش آموزان "کارسنج"

  استفاده از سیستم ارتباط با اولیا و دانش آموزان “کارسنج”

 • کلاس هوشمند

  کلاس هوشمند

 • سایت رایانه

  سایت رایانه

 • سایت رایانه

  سایت رایانه

 • استفاده از سالن ورزشی برای زنگ های ورزش

  استفاده از سالن ورزشی برای زنگ های ورزش

 • کلاس های درس

  کلاس های درس

 • کلاس های درس

  کلاس های درس

 • آزمایشگاه

  آزمایشگاه

 • کارگاه

  کارگاه

 • نمازخانه

  نمازخانه

 • کتابخانه

  کتابخانه

امکانات مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه و هوشمند امام حسین (ع)

برخی از امکانات مجتمع آموزشی امام حسین-علیه السلام
 • دستگاه حضور و غیاب الکترونیکی پیشرفته
 • سایت اینترنتی فعال-اختصاص پنل کاربری برای دانش آموز و اولیا
 • استفاده از سیستم ارتباط با اولیا و دانش آموزان “کارسنج”
 • کلاس هوشمند
 • سایت رایانه
 • استفاده از سالن ورزشی برای زنگ های ورزش
 • کلاس های درس
 • آزمایشگاه
 • کارگاه
 • نمازخانه
 • کتابخانه
 • فضای مدرسه

  استودیو مجتمع فرهنگی و آموزشی امام حسین (ع)