آزمایش میزان اسید موجود در مواد خوراکی و خوردن میوه های فصل ( کلاس ششم )